Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre zmluvy uzatvorené prostredníctvom online obchodu PRIMULUS umiestneného na internetovej adrese http://www.primulus.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou:

Primulus Group, s.r.o.,

so sídlom Novoveská 2057 / 5d,

709 00 Ostrava, Mariánské Hory

Česká republika

IČO: 03884244

DIČ: CZ03884244

zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 61704

adresa pre doručovanie:

Primulus Group, s.r.o., Novoveská 2057 / 5d, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, Česká republika

telefonický kontakt: + 420 592 750 311

kontaktný e-mail: info@primulus.sk

 

a vami ako kupujúcim.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • Zhrnutie obsahu obchodných podmienok

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu (alebo ďalej iba „cenu“). Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú uvedené v článku 6. Reklamácie sa riadia naším Reklamačným poriadkom. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Ak sme sa výslovne nedohodli inak, tak predmetom kúpnej zmluvy nie je opakujúce sa plnenie (ďalej aj ako "pravidelný odber"), t. j. náš záväzok dodávať vám tovar opakovane v dohodnutom časovom intervale a váš záväzok zaplatiť nám kúpnu cenu za každú jednotlivú dodávku tovaru.

 • Aký tovar predávame?

Za tovar v zmysle týchto obchodných podmienok sa považujú doplnky stravy obsahujúce vitamíny a minerály. Tieto doplnky stravy nie sú vhodné pre dojčiace ženy a deti. Tovar nie je liekom ani liečivom v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z., o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetok tovar je určený ako doplnok zdravej a vyváženej stravy. Používanie potravinových doplnkov nenahrádza konzultáciu u lekára.

Kúpou tovaru potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami jeho používania a plne chápete potenciálne nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri nesprávnom používaní tovaru. Taktiež sa zaväzujete oboznámiť sa s podmienkami užívania tovaru a nebezpečenstvami hroziacimi pri jeho nesprávnom užívaní všetky ďalšie osoby, ktoré s týmto tovarom môžu prísť do kontaktu.

 • Ide o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

 • Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentami:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia slovenským právnym poriadkom, najmä týmito právnymi predpismi:

 • zákonom č. 40/1964 Z. z., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov, a súvisiacimi právnymi predpismi (ďalej len „občiansky zákonník“);
 • zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (pokiaľ ste spotrebiteľ);
 • zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku„) (pokiaľ ste spotrebiteľ).

Ak náš právny pomer obsahuje medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi slovenským právom.

 • Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

 • Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použijú sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa mu svojím zmyslom najviac blížia. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či doplňovať. Meniť či doplňovať obchodné podmienky možno len písomnou formou.

Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Znenie obchodných podmienok vám zašleme spolu s prijatím objednávky z našej strany.

 

 1. KUPNÁ ZMLUVA
  • Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku na uzavretie zmluvy.

Nami zaslaná e-mailová správa informujúca vás o možnosti pravidelného odberu tiež nie je naším návrhom na uzavretie takejto zmluvy. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

 • Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácií na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.

Kúpnu zmluvu s vami uzavrieme, ak ste v čase podania objednávky dovŕšili vek 18 rokov. Podaním objednávky potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 18 rokov.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä počet kusov, zvolený spôsob platby a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne aj fakturačné).

Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (obsahujúca všetky dane, clá a poplatky). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "potvrdiť nákup“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

Pokiaľ budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať za účelom jej overenia. Zároveň vás môžeme požiadať o preukázanie dovŕšenia veku 18 rokov. Neoverenú objednávku vrátane objednávky, pri ktorej nebolo preukázané dovŕšenie veku 18 rokov, môžeme odmietnuť. Na takú objednávku sa potom hľadí, ako by nebola podaná.

 • Môžete už odoslanú objednávku zrušiť alebo zmeniť?

Objednávku, ktorú sme ešte neprijali, môžete zrušiť či zmeniť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, u ktorého nie je možné od zmluvy odstúpiť (podrobnejšie v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

 • Ako zistíte, že sme prijali objednávku a kedy je uzatvorená zmluva?

O obdržaní objednávky vás budeme informovať. Informácia o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať za účelom jej overenia. Zároveň vás môžeme požiadať o preukázanie dosiahnutia veku 18 rokov.

Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď vám bude doručené prijatie objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, kedy prevezmete objednaný tovar.

 • Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám budú zaslané e-mailom alebo vám budú na vašu žiadosť vytlačené a zaslané poštou. Pri zasielaní poštou môžeme požadovať náhradu nákladov s tým spojených.

Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

 1. CENA
  • Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Pokiaľ cena uvedená u tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

V prípade, že došlo ku evidentnej technickej chybe na našej strane pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinný dodať vám tovar za túto celkom evidentne chybnú cenu ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

 • Je možné kombinovať zľavy z ceny tovaru?

Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak by bolo na webovom rozhraní uvedené výslovne niečo iné.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY
  • Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu je možné uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti alebo bezhotovostne (platobnou kartou) na dobierku v mieste doručenia, ktoré určí kupujúci v objednávke alebo pri osobnom odbere;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou alebo prostredníctvom platobnej brány; Online platby pre nás zaisťuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové; email: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267, je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce prostredníctvom platobnej brány sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované);
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny a číslo účtu bude uvedené pri potvrdení objednávky).
 • v prípade pravidelného odberu bezhotovostne po dodaní tovaru na základe faktúry priloženej k dodanému tovaru.

Prípadné ďalšie spôsoby platby a dodania tovaru vrátane prípadných poplatkov s tým spojených sú uvedené  na webovom rozhraní.

 • Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti (alebo bezhotovostne pri prevzatí tovaru) je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Ak neobdržíme cenu v dobe splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

 • Ako vystavujeme daňový doklad?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zaplatiť prevodom na náš bankový účet a vykonáte platbu pred uzavretím zmluvy v súlade s bodom 2.4, jedná sa o preddavok (zálohu) na cenu tovaru. V prípade následného uzavretia zmluvy bude zálohová platba započítaná na cenu tovaru.

 

 1. DODACIE PODMIENKY
  • Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane nákladov na jeho dodanie sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá v sebe bude zahŕňať aj náklady na zvolený spôsob dopravy.

 • Kedy vám tovar dodáme?

Čas dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a zvolenom spôsobe dopravy a platby tovar však dodáme najneskôr do tridsiatich dní od uzavretia zmluvy.

Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru).

Tovar, ktorý nemáme skladom expedujeme akonáhle je to možné, obvykle do troch dní od prijatia objednávky. O presnom dátume vás budeme informovať.

V prípade pravidelného odberu vám bude tovar doručený vždy dňom, ktorý si spolu v rámci pravidelného odberu dohodneme.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.

 • Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť jeho obalu. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

 • Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete v čase dodania podľa bodu 5.2., máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.  

V prípade platby v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  • Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a bezodkladne potom nám zaslať tovar na našu doručovaciu adresu. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár.

V prípade pravidelného odberu môžete od odstúpiť do 14 dní od prevzatia prvej dodávky tovaru.

 • Aké dôsledky má odstúpenie od zmluvy?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy uzavretá, a to vrátane záväzkov z vedľajších zmlúv, tým nie sú dotknuté ustanovenia bodu 6.4. a 6.5.

Ak vám bol vám spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

 • Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.

Pri odstúpení od zmluvy nesiete ako zákazník náklady na vrátenie tovaru. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré ste ako prejavili záujem a ktoré sa zhodujú s popisom uvedeným na webovom rozhraní, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá objednávke, ako aj všetky vaše s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my.

Tovar nám musí byť vrátený nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a ak je to možné, tak v pôvodnom obale.

K vrátenému tovaru priložte:

-        kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie tovaru;

-        písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí. Do vyjadrenia prosím uveďte aj adresu pre doručovanie, telefonický kontakt a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy, ak boli dodržané zákonné podmienky.

 

 • Kedy dostanete naspäť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny iný neoznámite a nevzniknú vám týmto žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, aký budete požadovať.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 • Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

 • Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy?

V súlade s § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nie je možné odstúpiť mimo iné od zmlúv ich predmetom je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

Objednaním darčekového poukazu túto skutočnosť beriete na vedomie a súhlasíte s ňou.

 • Kedy môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • neobdržali sme od vás kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo ste tovar neprevzali;
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku najneskôr do 5 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu.

 • Môžete vypovedať pravidelný odber?

Vypovedať pravidelný odber tovaru môžete pomocou e-mailu zaslaného na našu e-mailovú adresu. Vezmite na vedomie, že v takom prípade nemáme povinnosť vracať vám kúpnu cenu, ktorú ste nám už uhradili. Výpovedná doba je 10 dní a začína plynúť dňom, kedy nám bola výpoveď doručená.

 • Kedy môžeme vypovedať pravidelný odber my?

Vyhradzujeme si právo vypovedať pravidelný odber tovaru, pokiaľ neobdržíme platbu za objednaný tovar v dohodnutom termíne splatnosti. Výpoveď vám doručíme na e-mailovú adresu uvedenú pri odoslaní objednávky.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Vaše práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 a nasl. občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom.

 

 1. DALŠIE INFORMACE PRE SPOTREBTELA
  • Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Na našu činnosť sa nevzťahujú iné povolenia.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania . Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

V prípade potravín a doplnkov stravy kontrolu ďalej vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa SR (www.svps.sk) a Úrad verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk).

 • Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 • Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak medzi nami vznikne spor zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť priamo, mate právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27; webové rozhranie: www.soi.sk,; elektronický kontakt: adr@soi.sk, ars@soi.sk; telefón: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41 ) za účelom alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa doručenia našej zamietavej odpovede na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy nám spotrebiteľ odoslal žiadosť o nápravu, na ktorú sme neodpovedali. Subjekt alternatívneho riešenia sporu odmietne návrh na riešenie pokiaľ sa nám nepodarí vyriešiť spor komunikáciou alebo pokiaľ vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru, ktorý ste od nás zakúpili a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporu môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ďalej iste oprávnený, v prípade cezhraničného sporu, obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

 1. RECENZIE
  • Kto môže pridať recenziu?

Všetky používateľské recenzie na webovom rozhraní píšu naši skutoční zákazníci, ktorým sme na základe ich objednávky doručili požadovaný tovar.

Uverejňovanie recenzií je povolené až po dokončení nákupu na webovom rozhraní, a to prostredníctvom odkazu zaslaného zákazníkovi e-mailom alebo prostredníctvom používateľského účtu na webovom rozhraní.

Na webovom rozhraní môžu byť zverejnené aj recenzie, ktoré naši zákazníci zverejnili na verejných internetových službách, najmä na Google, Heureka a Firmy.cz.

 • Ako overujeme recenzie?

Každú recenziu pred jej zverejnením overujeme. Recenziu môže zverejniť len zákazník, ktorý dokončil nákup na webovom rozhraní.

Pred prevzatím a zverejnením recenzie z uvedených verejných internetových služieb na webovom rozhraní overujeme, či recenzie napísali naši skutoční zákazníci.

Ak zistíme, že recenziu napísal niekto, kto nákup na webovom rozhraní neuskutočnil, sme oprávnení takúto recenziu odstrániť alebo ju nezverejniť.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA
  • Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

 

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. 

 • Zodpovednosť a používanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo systém neprimerane zaťažovať.

 

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 29. 5. 2023

Hore